Akcie a zľavy****

Nová séria smartfónov Samsung Galaxy S23: špičkové mobilné zážitky v súčasnosti aj v budúcnosti

SpoloÄŤnosĹĄ Samsung Electronics dnes predstavila modely Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ a Galaxy S23 a zaÄŤala tak novĂş Ă©ru v histĂłrii prĂ©miovĂ˝ch smartfĂłnov Samsung Galaxy. Záujemcovia sa mĂ´Ĺľu tešiĹĄ na epickĂ© kreatĂ­vne zážitky so špiÄŤkovou fotografickou technikou, ktorá vÄŹaka transformatĂ­vnej umelej inteligencii umožňuje naprĂ­klad noÄŤnĂ© natáčanie videozáznamov v doposiaÄľ nevĂ­danej kvalite. SamozrejmosĹĄou je aj bezkonkurenÄŤnĂ˝ vĂ˝kon, o ktorĂ˝ sa stará Ăşplne nová technolĂłgia Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy – vĂ˝sledkom sĂş okrem inĂ©ho jedineÄŤnĂ© hernĂ© vlastnosti, za ktorĂ˝mi stojĂ­ prevratná práca umelej inteligencie a aj doposiaÄľ najrĂ˝chlejšia mobilná grafika. Model Galaxy S23 Ultra má integrovanĂ© obľúbenĂ© dotykovĂ© pero S Pen, ktorĂ© vĂ˝razne rozširuje moĹľnosti v oblasti práce, pĂ­sania poznámok aj zábavy. Inovácie, ktorĂ© stoja za všetkĂ˝mi zariadeniami sĂ©rie Galaxy S23 nastavujĂş novĂ© štandardy a sĂş k dispozĂ­cii v atraktĂ­vnom a pritom ekologicky šetrnom prevedenĂ­ – Samsung pri vĂ˝robe novej sĂ©rie vyuĹľil viac recyklovanĂ˝ch materiálov ako pri akĂ˝chkoÄľvek inĂ˝ch smartfĂłnoch Galaxy.

SAMSUNG Galaxy S23
SAMSUNG Galaxy S23

„Pri technolĂłgiách sa dnes nehÄľadĂ­ len na to, ÄŤo ÄľuÄŹom umožňujĂş – veÄľmi záleží aj na tom, ako daná technolĂłgia prispieva k lepšej budĂşcnosti,“ povedal TM Roh, prezident a riaditeÄľ mobilnej divĂ­zie Samsung Electronics. „Celá sĂ©ria Galaxy S vytvára novĂ˝ štandard mobilnĂ˝ch telefĂłnov, ÄŤo sa tĂ˝ka jedineÄŤnĂ˝ch mobilnĂ˝ch zážitkov s telefĂłnmi najvyššej kategĂłrie. Naším cieÄľom je posunúť latku v oblasti špiÄŤkovĂ©ho vĂ˝konu tĂ˝m, Ĺľe kombinujeme vynikajĂşce parametre a inovatĂ­vne technolĂłgie s udrĹľateÄľnĂ˝mi princĂ­pmi.“

Fotoaparát Samsung Galaxy s vyšším rozlíšenĂ­m a mnoĹľstvom kreatĂ­vnych moĹľnostĂ­ od rána do veÄŤera

S Galaxy S23 Ultra sa mĂ´Ĺľe kaĹľdĂ˝ tešiĹĄ na fenomenálne fotografie aj videá. Do vĂ˝bavy patrĂ­ najvyspelejší fotografickĂ˝ systĂ©m, akĂ˝ telefĂłn Galaxy kedy mal, vhodnĂ˝ prakticky do akĂ˝chkoÄľvek svetelnĂ˝ch podmienok s neuveriteÄľne kvalitnou kresbou detailov. Vylepšená funkcia pre noÄŤnĂ© fotografovanie a natáčanie optimalizuje snĂ­mky tak, aby boli skvelĂ© za akĂ˝chkoÄľvek podmienok. Chcete si natoÄŤiĹĄ koncert obľúbenej hudobnej hviezdy, urobiĹĄ si selfie v morskom akváriu alebo si jednoducho urobiĹĄ pamiatku na prĂ­jemnĂş veÄŤeru s priateÄľmi? V kaĹľdom prĂ­pade sa mĂ´Ĺľete tešiĹĄ na ostrejšie fotografie aj videá. Ĺ um, ktorĂ˝ tak ÄŤasto znehodnocuje fotografie zhotovenĂ© pri nĂ­zkom osvetlenĂ­, spoÄľahlivo opravia algoritmy digitálneho spracovania obrazu s vyuĹľitĂ­m umelej inteligencie tĂ˝m, Ĺľe vylepšia detaily a farebnĂ© odtiene.

VĂ´bec po prvĂ˝krát v sĂ©rii Samsung Galaxy ponĂşka model Galaxy S23 Ultra snĂ­maÄŤ s technolĂłgiou Adaptive Pixel s vĂ˝slednĂ˝m rozlíšenĂ­m 200 megapixelov, ktorĂ˝ dokáže zaznamenaĹĄ akĂ˝koÄľvek epickĂ˝ okamih s ohromujĂşcou presnosĹĄou. Na sĂşbeĹľnĂ© spracovanie obrazu vo vysokom rozlíšenĂ­ na niekoÄľkĂ˝ch Ăşrovniach používa technolĂłgiu nazvanĂş pixel binning. Samsung dobre vie, akĂ© dĂ´leĹľitĂ© sĂş v dnešnej komunikácii selfie fotografie a videá, a preto v celej sĂ©rii Galaxy S23 nájdete vĂ´bec po prvĂ˝krát prednĂ© fotoaparáty s technolĂłgiou Super HDR, rĂ˝chlym automatickĂ˝m zaostrovanĂ­m a vyššou záznamovou frekvenciou, ktorá narástla z 30 na 60 obr/s. VÄŹaka tomu budĂş selfie vĂ˝razne lepšie.

Používatelia, ktorĂ­ chcĂş maĹĄ fotografovanie a natáčanie plne pod kontrolou, mĂ´Ĺľu vyuĹľiĹĄ celĂ˝ rad šikovnĂ˝ch fotografickĂ˝ch nástrojov a funkciĂ­. K nim patrĂ­ naprĂ­klad aplikácia Expert RAW, s ktorou sa stretneme len pri modeloch Samsung Galaxy. Tá umožňuje ukladaĹĄ fotografie sĂşbeĹľne vo formátoch RAW aj JPG ako pri profesionálnych zrkadlovkách, avšak bez rozmernej a ĹĄaĹľkej vĂ˝bavy. V zloĹľitejších svetelnĂ˝ch podmienkach mĂ´Ĺľu kreatĂ­vni jedinci experimentovaĹĄ s viacnásobnou expozĂ­ciou, v reĹľime Astrofotografie sa zase mĂ´Ĺľu tešiĹĄ na skvelĂ© zábery MlieÄŤnej dráhy ÄŤi inĂ˝ch objektov na noÄŤnej oblohe. PrĂ­slušnĂ© hodnoty je moĹľnĂ© nastaviĹĄ priamo v prostredĂ­ fotoaparátu v aplikácii Expert RAW, ktorĂş si majitelia modelov Galaxy S23 mĂ´Ĺľu teraz stiahnuĹĄ. NovĂ© moĹľnosti ovládania fotoaparátu nájdeme aj na inteligentnĂ˝ch hodinkách Galaxy Watch5 v aplikácii Camera Controller, vÄŹaka ktorej sa dá naprĂ­klad priamo na hodinkách zoomovaĹĄ.

SAMSUNG Galaxy S23
SAMSUNG Galaxy S23

Medzi ďalšie nové prednosti fotoaparátu patria:

  • Pri nĂ­zkom osvetlenĂ­ alebo v situáciách, v ktorĂ˝ch by za normálnych okolnostĂ­ boli videozáznamy rozostrenĂ©, sa pri modeli Galaxy S23 Ultra uplatnĂ­ duálny optickĂ˝ stabilizátor obrazu (OIS) fungujĂşci vo všetkĂ˝ch smeroch.
  • Pri nahrávanĂ­ videozáznamov v ultravysokom rozlíšenĂ­ 8K rĂ˝chlosĹĄou 30 snĂ­mok za sekundu je moĹľnĂ© nastaviĹĄ širší uhol záberu, vÄŹaka ÄŤomu zábery vyzerajĂş Ăşplne profesionálne.
  • KaĹľdĂ˝ detail v zábere analyzuje vyspelá umelá inteligencia – neuniknĂş jej ani zdanlivo nenápadnĂ© prvky ako oÄŤi alebo vlasy. VÄŹaka tejto analĂ˝ze lepšie vynikajĂş na fotografiách jedineÄŤnĂ© osobnĂ© ÄŤrty zobrazenĂ˝ch ÄľudĂ­.
  • Aby boli záznamy skutoÄŤne dokonalĂ©, k dispozĂ­cii je nová funkcia 360 Audio Recording, ktorá v slĂşchadlách Galaxy Buds2 Pro vytvára priestorovĂ˝ zvuk.

V modeloch Galaxy S23+ a Galaxy S23 sa dočkala vylepšení aj samotná fyzická podoba fotoaparátu. Odstránila sa obruba objektívov, čím dizajn fotoaparátov Galaxy vstúpil do novej éry a pôsobí ešte výraznejšie ako predtým.

Špičkový výkon znamená budúcnosť mobilného hrania

HernĂ­ vĂ˝vojári aj samotnĂ­ hráči túžia neustále napĺňaĹĄ aj tie najodvážnejšie predstavy, ÄŤo si vyĹľaduje technolĂłgiu, ktorá prekoná všetky oÄŤakávania. Preto spoloÄŤnosti Samsung a Qualcomm vylepšili modely Samsung Galaxy prostrednĂ­ctvom Ăşplne novej platformy Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, ÄŤo je najvĂ˝konnejšia platforma v histĂłrii sĂ©rie Galaxy. Zároveň ide o najrĂ˝chlejší procesor Snapdragon na súčasnom trhu. BatĂ©ria modelu Galaxy S23 Ultra s kapacitou 5000 mAh dokáže poháňaĹĄ vĂ˝konnejší fotoaparát ako pri modeli Galaxy S22 Ultra bez toho, aby sa zväčšili rozmery samotnĂ©ho telefĂłnu.

Prepracovaná mikroarchitektĂşra procesora zvyšuje vĂ˝poÄŤtovĂ˝ vĂ˝kon sĂ©rie Galaxy S23 zhruba o 30 percent v porovnanĂ­ so sĂ©riou Galaxy S22. Fotografovanie a natáčanie skvelĂ˝ch záberov v slabom svetle vyĹľaduje biliĂłny kalkuláciĂ­ za sekundu, preto vĂ˝robcovia optimalizovali uĹľ tak veÄľmi vĂ˝konnĂş NPU architektĂşru o 49 percent a zapojili do spracovania obrazu najmodernejšie algoritmy umelej inteligencie. JednĂ˝m z najvĂ˝znamnejších vylepšenĂ­ sĂ©rie Galaxy S23 je optimalizovanĂ˝ grafickĂ˝ procesor (GPU), ktorĂ˝ je zhruba o 41 percent rĂ˝chlejší v porovnanĂ­ so sĂ©riou Galaxy S22 a vyvinutĂ˝ hlavne pre nároÄŤnĂ˝ch používateÄľov.

Budúcnosť patrí dokonalej digitálnej realite, preto Galaxy S23 Ultra prichádza s podporou technológie sledovania svetelných lúčov v reálnom čase (real-time ray tracing), s ktorou sa v hernom mobilnom svete stretávame stále častejšie. Technológia dokáže simulovať a sledovať všetky svetelné lúče vo virtuálnom obraze, výsledkom je vernejšie zobrazenie pohybových scén. Zväčšila sa aj chladiaca komora, ktorú teraz nájdeme na všetkých telefónoch série Galaxy S23, a to znamená lepší a stabilnejší výkon pri dlhom a náročnom hraní.

Špičkové výkonové parametre modelu Galaxy S23 Ultra prídu vhod aj vzhľadom na rozmerný displej s uhlopriečkou 6,8 palca alebo 17,2 cm. Nie je taký zakrivený do okrajov ako pri predchádzajúcich modeloch, čím sa jeho plocha opticky zväčšuje a splošťuje a displej tak ponúka najlepší obraz v histórii smartfónov Samsung Galaxy. Jedinečná funkcia Enhanced Comfort alebo Vylepšený používateľský komfort umožňuje upraviť farebné odtiene a kontrast, čo predovšetkým v noci znamená menšiu záťaž pre oči. K dispozícii sú tri nové stupne intenzity podsvietenia namiesto dvoch, čo využijeme za jasných slnečných dní.

SAMSUNG Galaxy S23
SAMSUNG Galaxy S23

S dĂ´razom na blaho planĂ©ty

SĂ©ria Galaxy S23 prináša nielen skvelĂ© technolĂłgie, ale aj ekologicky šetrnĂ© prevedenie a aj v tomto zmysle posĂşva doposiaÄľ známe hranice. V porovnanĂ­ so sĂ©riou Galaxy S22 sa zvýšil podiel recyklovanĂ˝ch materiálov zo šiestich internĂ˝ch komponentov pri modeli Galaxy S22 Ultra na 12 pri modeli Galaxy S23 Ultra. SĂ©ria Galaxy S23 taktieĹľ využíva širokĂ© spektrum recyklovanĂ˝ch materiálov neĹľ akĂ©koÄľvek inĂ© smartfĂłny Galaxy, naprĂ­klad recyklovanĂ˝ hlinĂ­k a sklo, recyklovanĂ© plasty z vyradenĂ˝ch rybárskych sietĂ­, barelov na vodu a PET fliaš.

Nová séria S23 je tiež ako prvá vybavená ochranným krycím sklom Corning Gorilla Glass Victus 2 s vylepšenou dlhodobou trvanlivosťou. Pri jeho výrobe bol použitý recyklovaný obsah, v priemere z 22 percent. Všetky telefóny Galaxy S23 Samsung predáva v papierových krabičkách v novom prevedení, vyrobených kompletne z recyklovaného papiera.

S novou sĂ©riou Galaxy S23 chce Samsung skrátka minimalizovaĹĄ svoj dopad na ĹľivotnĂ© prostredie a zároveň si udrĹľaĹĄ vysokĂş Ăşroveň, ÄŤo sa kvality aj estetiky tĂ˝ka. Celá sĂ©ria Galaxy S23 zĂ­skala certifikát UL ECOLOGO, ktorĂ˝ svedÄŤĂ­ o zmenšenej ekologickej stope.

Ak chcú používatelia používať prístroj čo najdlhšie, ponúka im séria Galaxy S23 záruku štyroch budúcich generácií operačného systému a päť rokov bezpečnostných aktualizácií.

PoužívateÄľsky prĂ­jemnĂ˝ systĂ©m zabezpeÄŤenia a ochrany sĂşkromia bez akĂ˝chkoÄľvek kompromisov

BezpeÄŤnosĹĄ a ochrana osobnĂ˝ch Ăşdajov tvoria základ celej sĂ©rie Galaxy S23. KaĹľdĂ˝ smartfĂłn je vybavenĂ˝ komplexnĂ˝m systĂ©mom zabezpeÄŤenia Samsung Knox, ktorĂ˝ zĂ­skal viac oficiálnych bezpeÄŤnostnĂ˝ch certifikátov ako akĂ©koÄľvek inĂ© mobilnĂ© zariadenie, platforma alebo riešenie na trhu. VÄŹaka jednoduchĂ©mu ovládaciemu panelu majĂş používatelia modelov Samsung Galaxy dokonalĂ˝ prehÄľad o tom, kto má prĂ­stup k ich dátam a ako sa využívajĂş. JedinĂ˝m pohÄľadom sa dá Äľahko zistiĹĄ, ÄŤi sĂş osobnĂ© Ăşdaje v nebezpeÄŤenstve. SystĂ©m zasiela používateÄľom jednoduchĂ© vĂ˝zvy, ako v prĂ­pade potreby nastavenie zmeniĹĄ. Používatelia tieĹľ mĂ´Ĺľu presne rozhodnúť, ktorĂ© aplikácie a programy zĂ­skajĂş prĂ­stup k ich dátam a ako ich mĂ´Ĺľu používaĹĄ.

Ďalším bezpečnostným prvkom je systém Knox Vault, prvýkrát predstavený v sérii Galaxy S21. Ten chráni dôležité informácie v sérii Galaxy S23 tým, že ich izoluje od zvyšku pamäte aj operačného systému.

Viac slobody a flexibility pri modernom prepojenom životnom štýle

Srdcom súčasnej sĂ©rie Samsung Galaxy S je nepochybne vynikajĂşci inovatĂ­vny model Samsung Galaxy Ultra. Ĺ piÄŤkovĂ© inovácie, ktorĂ© prináša model Galaxy Ultra, sa avšak neobmedzujĂş len na smartfĂłny. Kvalitu celĂ©ho ekosystĂ©mu Samsung Galaxy zvyšuje aj Ăşplne novĂ˝ notebook Galaxy Book3 Ultra a taktieĹľ tablet Galaxy Tab S8 Ultra.

Lepšia vzájomná komunikácia modelov Galaxy S prináša množstvo ďalších výhod. Systém Samsung Multi Control, ktorý umožňuje ovládať notebooky a tablety Samsung Galaxy pomocou jedinej klávesnice a myši, teraz prichádza aj do telefónov Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ a Galaxy S23. Vylepšené možnosti práce uľahčujú napríklad kopírovanie textov z jedného zariadenia do druhého. Model Galaxy S23 Ultra vďaka funkcii Google Meet vylepšuje možnosti videohovorov, pri ktorých je možné využívať poznámky Samsung Notes a pracovať s dotykovým perom S Pen. Pri stretnutiach cez Google Meet môžu účastníci súčasne spoločne upravovať dokument v rôznych zariadeniach so systémom Android a nemusia si prezerať zdieľanú obrazovku.

Ceny, Ăşvodná ponuka a dostupnosĹĄ na Slovensku

MobilnĂ© telefĂłny Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra s väčšími kapacitami ĂşloĹľiska sa zaÄŤnĂş na Slovensku predávaĹĄ 6. februára 2023. Varianty s nižšími kapacitami sa budĂş predávaĹĄ od 17. februára 2023.

ZákaznĂ­ci, ktorĂ­ si v obdobĂ­ od 1. 2. do 16. 2. 2023 (vrátane) alebo do vypredania zásob kĂşpia mobilnĂ˝ telefĂłn Galaxy S23, S23+ alebo S23 Ultra zĂ­skajĂş model s dvojnásobne vyššou kapacitou pamäte za cenu modelu s nižšou kapacitou. Pri nákupe staÄŤĂ­ zadaĹĄ zÄľavovĂ˝ kĂłd, v prĂ­pade nákupu v predajni zÄľavu uplatnĂ­ predajca. Mechanizmus zĂ­skania modelu s vyššou pamäťovou verziou za cenu modelu s nižšou pamäťovou verziou sa mĂ´Ĺľe líšiĹĄ v závislosti od predajcu. Zároveň mĂ´Ĺľu záujemcovia po registrácii v aplikácii Samsung Members, v ÄŤasti „VĂ˝hody“, odpredaĹĄ svoje starĂ© zariadenie a k vĂ˝kupnej cene navyše zĂ­skaĹĄ vĂ˝kupnĂ˝ bonus vo výške 120 €. Celkovo tak zákaznĂ­ci v rámci Ăşvodnej ponuky mĂ´Ĺľu zĂ­skaĹĄ bonusy v hodnote aĹľ 360 eur. ÄŽalšie informácie o vĂ˝kupnom bonuse sĂş k dispozĂ­cii na www.novysamsung.sk.